Lady Pank Lyrics Kryzysowa Narzeczona

[quads id=1]
[quads id=6]

[thumbnail]

Song name Kryzysowa Narzeczona
Artist Lady Pank
Album "Lady Pank", "Akustycznie Mała Wojna", "W Transie", "LP 1 (2018)", "Koncertowa", "Trójka Live!" and "Symfonicznie"

[quads id=2]

Mog³aœ moj¹ byæ
Kryzysow¹ narzeczon¹
Razem ze mn¹ piæ
To, co nam tu nawa¿ono
Mog³aœ moj¹ byæ
Przy zg³uszonym odbiorniku
A¿ po blady œwit
S³uchaæ nowin i uderzaæ w gaz
Nie jeden raz
Nie jeden raz
Nie jeden raz

Mog³aœ byæ ju¿ na dnie
A nie by³aœ
Nigdy nie dowiesz siê
Co straci³aœ

Mog³aœ moj¹ byæ
Kryzysow¹ narzeczon¹
Pomalutku ¿yæ
Tak jak nam tu naznaczono
Mog³aœ moj¹ byæ
Jakoœ ze mn¹ przebiedowaæ
Zamiast ¿yczyæ mi
Na pocztówce nie wiadomo sk¹d
Weso³ych œwi¹t
Weso³ych œwi¹t
Weso³ych œwi¹t

Mog³aœ byæ ju¿ na dnie...

[quads id=3]