Closterkeller Lyrics”Spokój”

Closterkeller Lyrics Spokój

Song name Spokój
Artist Closterkeller
Album “Blue”

Za rêce trzymali wszyscy siê
Graffiti zastêpowa³y sen
Te œciany nocnym malowane strachem
To by³ nasz czas – naszego pokolenia

A Ty œpisz…
Mówiê do Ciebie, coœ czai sie w mroku
I w takich chwilach wiem
Co najwa¿niejsze jest

I siedzê przy Tobie
Czuwam choæ o tym nie wiesz

Myœli mych gasisz ogie¤
Spokój, spokój we mnie

Pamiêtam, ten czas naprawdê by³
Jednoœci, ona dodaje si³
Uciekaj¹cym nam strach zabija³ myœli
Tych co za nami nie zapomnê nigdy

A Ty œpisz…
Mówiê do Ciebie, coœ czai siê w mroku
I w takich chwilach wiem
Co najwa¿niejsze jest

I siedzê przy Tobie
Czuwam choæ o tym nie wiesz
Myœli mych gasisz ogieñ
Spokój, spokój we mnie

Leave a Reply